VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1755/VPCP-V .I
V/v tổ chức Hội thảo về quan hệ Việt-Lào tại Viêng-chăn, Lào

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:

- Viện Khoa học xã hội Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Viện Khoa họcxã hội Việt Nam tại văn bản số 308/KHXH-QT ngày 23/3/2007 về việctổ chức Hội thảo về quan hệ Việt Nam-Lào, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùngcó ý kiến như sau:

Đồng ý Viện Khoa học xã hội ViệtNam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan cùng với phía bạnLào tổ chức Hội thảo về quan hệ Việt-Lào với chủ đề "Tình đoàn kết đặc biệt,liên minh chiến đấu và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào" tạiViêng-chăn. Thời gian khoảng 02 ngày cuối tháng 6/ 2007. Ta đài thọ cho đoànViệt Nam các chi phí vé quốc tế đi và về, ăn, ở, tiền nhuận bút, tiền in thànhsách bằng tiếng Việt sau Hội thảo theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương (để b/c lãnh đạo);
- Ban Đối ngoại Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản, các Vụ: VX, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3), 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc