BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1758/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Công Ty Tnhh Procter & Gamble Việt Nam.

Trả lời văn thư đề ngày 27/3/2007 của Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam (P&G Việt Nam) về việc thực hiện chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định chi phí hợp lý:

Điểm 3.b Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam có hướng dẫn: Các khoản chi phí hợp lý có liên quan đến việc hình thành thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế của doanh nghiệp được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp phải có chứng từ hợp lệ, bất kỳ khoản chi phí nào không có chứng từ hoặc chứng từ không hợp lệ đều không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điểm 4 Mục IV Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có hướng dẫn: Các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ theo quy định hoặc chứng từ không hợp pháp không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp.

Căn cứ theo hướng dẫn trên, trường hợp Công ty P&G Việt Nam ký hợp đồng thuê các Công ty ở nước ngoài thực hiện các dịch vụ hỗ trở kinh doanh và hỗ trợ về quản lý nhãn hiệu, quản lý hoạt động và sản xuất thì khoản chi phí trả cho Công ty nước ngoài của công ty P&G Việt Nam được tính là chi phí hợp lý nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định do công ty nước ngoài cung cấp và Công ty P&G Việt Nam phải chứng minh được tính hợp lý của các khoản chi phí này có liên quan đến việc hình thành thu nhập trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

2. Thuế đối với nhà thầu nước ngoài:

Tại mục V Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam có hướng dẫn: Đối với các Hợp đồng nhà thầu, Hợp đồng nhà thầu phụ nước ngoài đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định phương pháp nộp thuế, xác định số thuế phải nộp, quyết toán thuế được tiếp tục thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên; trường hợp kể từ ngày 01/01/2005 có việc gia hạn Hợp đồng nhà thầu, Hợp đồng nhà thầu phụ đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì việc tính thuế, kê khai và nộp thuế kể từ ngày gia hạn hợp đồng thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư này.

Căn cứ theo hướng dẫn trên, trường hợp Công ty P&G Việt Nam ký các hợp đồng thuê các Công ty ở nước ngoài thực hiện các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và hỗ trợ về quản lý nhãn hiệu, quản lý hoạt động và sản xuất vào thời điểm năm 2000, được gia hạn vào năm 2003 thì các hợp đồng này thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp đến tháng 7/2005 các hợp đồng nêu trên tiếp tục được gia hạn thì các khoản thanh toán từ thời điểm gia hạn này thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 05/2005/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH P&G Việt Nam được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương