BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 176/BXD-KTTC
V/v: Điều chỉnh giá vật liệu.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 36

Trả lời công văn số 250CV/CT36ngày 17/12/2007 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 36 vềviệc điều chỉnh giá vật liệu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Hợp đồng trong hoạt độngxây dựng: Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải được ghi rõ trong hợp đồng và đượcđiều chỉnh trong các trường hợp như Thông tư số 02/2005/TT-BXD nêu trên;

Trường hợp như đã nêu tại côngvăn số 250CV/CT36 ngày 17/12/2007, việc thay đổi giá nguyên vật liệu do Nhànước quản lý giá, việc điều chỉnh đã được ghi trong Hợp đồng kinh tế (Điểm b,Điều 6.2). Do vậy, hai bên hợp đồng căn cứ hợp đồng xây dựng đã ký kết và vănbản phê duyệt của người quyết định đầu tư để thương thảo bổ sung giá trị hợpđồng làm cơ sở thanh toán.

Căn cứ hướng dẫntrên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 36 tổ chức thực hiệntheo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP - BXD, Viện KTXD;
- Vụ KTTC. THa 8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa