BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1761/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với quặng sắt, quặng êmênhít xuất khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 3123/CT-TTr1 ngày 27/9/2006 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh hỏi về việc áp dụng thuế GTGT đối với quặng sắt; quặng êmênhít xuất khẩu có hàm lượng TiO2 từ 10% đến 52%, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc xác định quặng êmênhít và quặng sắt đã qua chế biến thành sản phẩm khác hoặc chưa qua chế biến để xác định thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4957/TCT-PCCS ngày 28/12/2006 hướng dẫn thuế GTGT đối với quặng êmênhít gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Công văn số 1271/TCT-PCCS ngày 03/4/2007 hướng dẫn về thuế GTGT đối với quặng sắt trả lời Cục Thuế tỉnh Cao Bằng (có bản chụp kèm theo).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như Trên;
- Vụ Pháp Chế;
- Lưu: Vt, Pccs.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương