VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1761/VPCP-VX
V/v giải quyết tình trạng lao động Việt Nam mất việc làm ở Malaysia

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2004

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trong thời gian gần đây, báo chí có nhiều bài phản ánh tình trạng mất việc làm của người lao động Việt Nam tại Malaysia. Trong đó, một số đã được đưa về nước, hiện vẫn còn hàng trăm người lao động Việt Nam chưa về nước được, bị chủ sử dụng lao động nợ lương, chịu cảnh sống cơ cực tại Malaysia.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan có ngay biện pháp giải quyết tình trạng này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH
PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản