THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1764/TTg-DK
V/v Dự án Thăm dò dầu khí các lô 16, 17, 18 (trên bờ) và các Lô 31, 32, 42, 43 (ngoài khơi) tại Cộng hòa Cu Ba

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (các công văn số 7977/BKH-TĐ &GSĐT ngày 29 tháng 10 năm 2007, số 7975/BKH-TĐ &GSĐT ngày 29 tháng 10 năm 2007) về các Dự án thăm dò khai thácdầu khí lô 16, 17, 18 (trên đất liền) và các lô N31, N32, N42, N43 (ngoài khơi)tại Cộng hòa Cu Ba; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận việc cấp Giấychứng nhận đầu tư cho Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầukhí Việt Nam để triển khai pha 1 của giai đoạn thăm dò các lô 16, 17, 18 và cáclô N31, N32, N42, N43 tại Cộng hòa Cu Ba.

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vàTổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của dựán. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giám sát, kiểm tra việc chuyển tiền ra nướcngoài./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: CT, TC; ỦY ban nhân dân Thành phố Hà Nội;
- Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí
(133 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ: TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK (4), MT. (19b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải