BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 177/BXD-HĐXD
V/v: Điều chỉnh thiết kế phần tầng hầm các chung cư Lô V, W, X tại Khu dân cư Him Lam.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Him Lam.

Công ty TNHH Thương mại Him Lam có văn bản số 149/TT-2008 ngày 23/4/2008 đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế điều chỉnh phần tầng hầmcác chung cư Lô V, W, X tại Khu dân cư Him Lam, quận 7, TP Hồ Chí Minh, do Côngty là chủ đầu tư.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các chung cư Lô V, W, X tại Khu dân cư Him Lam, quận 7, TPHồ Chí Minh, là các công trình đã được thẩm định thiết kế cơ sở tại văn bản số 2586/BXD-KSTK ngày 06/12/2007 của Bộ Xây dựng. Tại thời điểm lập thiết kế cơ sở, dochưa có đầy đủ kết quả khảo sát địa chất công trình tại vị trí xây dựng nên sau khi bổ sung kết quả khảo sát địachất công trình tại vị trí xây dựng chủ đầu tư đã điều chỉnh thiết kế phần tầng hầm các chung cư từ2 tầng hầm thành 3 tầng hầm. Theo giải trình của chủ đầu tư tại văn bản số 149/TT-2008 ngày23/4/2008, cáctầng hầm vẫn sử dụng tườngvây bê tông cốt thép và phần móng vẫn sử dụng cọc khoan nhồi như trong thiết kếcơ sở đã được thẩm định; vị trí các tầng hầm không thay đổi và nằm trong phạm vi các lô đất đượcđịnh vị theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được Chủ tịch UBND quận 7phê duyệt tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 01/8/2007.

Do nội dung điều chỉnh thiết kế phần tầng hầm như trên không trái vớiquy hoạch chitiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, không làm thay đổi giải pháp thiết kế phần móng và tầng hầm trong thiết kế cơ sở đã được thẩmđịnh, nêncăn cứ Điều 17 Nghịđịnh số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng côngtrình xây dựng thì việc điều chỉnh thiết kế do chủ đầu tư quyết định và phảichịu trách nhiệm về quyết định của mình. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩmđịnh, phê duyệt thiết kế theo đúng quy định, đảm bảo an toàn công trình.

Ngoài nội dung điều chỉnh trên, những nội dung khác trong thiết kế cơ sở vẫn thực hiệntheo văn bản số 2586/BXD-KSTK ngày 06/12/2007 của Bộ Xây dựng./.


Nơi nhận :
- Như trên
- TT Nguyễn Văn Liên (để b/c)
- Sở XD TP HCM
- Sở QHKT TP HCM
- UBND quận 7
- Lưu: VP, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XD
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Thắng