THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1772/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt Hiệp định cho Dự án do Na Uy tài trợ cho ngành Dầu khí

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 7259/BKH-KTĐN ngày 05 tháng 10 năm 2007), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảoHiệp định giữa chính phủ Vương quốc Na Uy và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam cho Dự án "Phát triển hệ thống quản lý về an toàn và môitrường lao động, kiểm soát ô nhiễm môi trường trong ngành Công nghiệp dầu khíViệt Nam - giai đoạn 3".

2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Kế hoạchvà Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên với đại diện có thẩmquyền của Chính phủ Vương quốc Na Uy./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn SinH Hùng