BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1781/BNV-TL
V/v chế độ phụ cấp đối với chức danh đội trưởng và phó đội trưởng

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2007

Kínhgửi: Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 313/SNV-ĐTQLCCngày 11/6/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về chế độ phụ cấp đối với chức danh độitrưởng, phó đội trưởng, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Căn cứ cơ cấu tổ chức và chức danhlãnh đạo trong mỗi tổ chức được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập và bổnhiệm chức danh lãnh đạo để áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hướngdẫn tại Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ và hướng dẫn tạiđiểm b khoản 9 mục II Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ.Trường hợp chức danh đội trưởng và phó đội trưởng không thuộc chức danh lãnhđạo do bổ nhiệm (không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo) thì ápdụng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đềnghị Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Nguyễn Duy Thăng