BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1784/BXD-VP
V/v: Công bố Định mức vật tư trong xây dựng

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căncứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình.

BộXây dựng công bố Định mức vật tư trong xây dựng kèm theo văn bản này để các cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng công trình sửdụng vào việc lập định mức dự toán, quản lý vật tư, tính giá vật liệu xây dựngđến công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 củaBộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát ND tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở Xây dựng, các Sở có xây dựng chuyên ngành;
- Các Cục vụ thuộc Bộ Xâydựng
- Lưu VP, Vụ PC, KTTC, Viện KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN

ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC VẬT TƯTRONG XÂY DỰNG

I- NỘI DUNG CỦA ĐỊNH MỨCVẬT TƯ

Định mức vật tư trong xây dựng làđịnh mức kinh tế kỹ thuật thể hiện về mức hao phí từng loại vật liệu để cấuthành nên một đơn vị khối lượng công tác xây lắp (1m3 tường xâygạch, 1m2 lát gạch ...) hoặc một loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng(một bộ vì kèo, một kết cấu vì chống lò ...) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật,thiết kế và thi công.

Định mức vật tư được lập trên cơ sởcác quy chuẩn xây dựng , quy phạm thiết kế, thi công, nghiệm thu và kết quả ápdụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ xây dựng, công nghệ vật liệu xâydựng.

II - KẾT CẤU TẬP ĐỊNHMỨC VẬT TƯ

Định mức vật tư trong xây dựng baogồm 3 phần:

Phần 1: Định mức sử dụng vật tư, baogồm 10 chương

- Chương I: Định mức vật liệu dùngtrong công tác bê tông

- Chương II: Định mức vật liệu dùngtrong công tác xây, trát, láng, lát, ốp, làm trần, làm mái, quét vôi, bả,sơn....

- Chương III: Định mức vật liệu dùngđể làm giàn giáo

- Chương IV: Định mức vật liệu dùngtrong công tác sản xuất cửa và kết cấu gỗ

- Chương V: Định mức vật liệu dùngđể gia công kim loại và sản xuất kết cấu kim loại

- Chương VI: Định mức vật liệu dùngtrong công tác nổ mìn phá đá xây dựng công trình

- Chương VII: Định mức vật liệu dùngđể làm mặt đường bộ

- Chương VIII: Định mức vật liệudùng để làm mặt đường sắt

- Chương IX: Định mức vật liệu dùngđể bảo ôn

- Chương X: Định mức vật liệu dùngcho một số công tác khác

Phần 2: Định mức hao hụt vật liệuqua các khâu, bao gồm 5 nhóm hao hụt

- Nhóm 1: Định mức hao hụt vật liệutrong thi công

- Nhóm 2: Định mức hao hụt vữa bêtông

- Nhóm 3: Định mức hao hụt vật liệutrong khâu trung chuyển

- Nhóm 4: Định mức hao hụt vật liệutrong khâu gia công

- Nhóm 5: Định mức hao hụt vật liệutrong khâu vận chuyển ngoài công trình và bảo quản tại kho

Phần 3: Phụ lục

- Phụ lục trọng lượngđơn vị vật liệu, gồm 2 nhóm vật liệu:

+ Nhóm vật liệu phi kim loại

+ Nhóm vật liệu kim loại

III - HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1- Định mức vật tư trong xây dựng làcơ sở để lập định mức dự toán, quản lý vật tư xây dựng công trình và tínhgiá vật liệu xây dựng đến công trình.

2- Ngoài thuyết minh và hướng dẫn sử dụng nêu trên, trongtừng phần, từng chương của tập Định mức vật tư còn có thuyết minh hướng dẫn ápdụng và tính toán cụ thể hao phí vật liệu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của loạicông tác xây lắp, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn  1784/BXD-VP  công bố Định mức vật tư  xây dựng