VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1787/VPCP-V .I
V/v xử lý sau thanh tra dự án 32-34 Trần Phú, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tạivăn bản số 15/BC-UBND ngày 12/02/2007 về kết quả kiểm điểm, xem xét trách nhiệmcủa Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh niên xung phong trong việc đầu tư dự ánxây dựng Khu liên hợp khách sạn tại 32-34 Trần Phú, thành phố Nha Trang; PhóThủ tướng Trương Vĩnh Trọng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòakhẩn trương xử lý dứt điểm những sai phạm, khắc phục những tồn tại liên quanđến quá trình chuẩn bị đầu tư và chuyển giao dự án nói trên theo đúng quy địnhcủa pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, PTT Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: CN, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, V.I (3), NH.16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc