THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1794/TTg-QHQT
V/v Điều chỉnh nội dung Dự án Tài chính nông thôn 3 vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8403/BKH-KTĐN ngày 15 tháng 11 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý tăng hạn mức vốn vay từ 100 triệu USD lên 200triệu USD cho Dự án Tài chính nông thôn 3 vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB)với các nội dung điều chỉnh như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại vănbản trên.

- Về cơ chế tài chính: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển ViệtNam là Chủ Dự án đối với toàn bộ vốn ODA của Dự án, bao gồm 195 triệu USD vốnvay lại và vốn cấp phát 5 triệu USD từ Ngân sách Nhà nước để phát triển sảnphẩm mới và đào tạo chung.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam cần lưu ý các ý kiến góp ý của Bộ Tài chính nêu tại văn bản số 14984/BTC-TCĐN ngày 6/11/2007; chỉ đạo Chủ Dự án xây dựng cơ chế, chính sáchliên quan đến việc phát triển sản phẩm mới và có biện pháp quản lý, sử dụng cóhiệu quả, đúng mục đích số ngân sách cấp phát 5 triệu USD nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: TH, KTTH, NN, Website CP;
- Lưu: VT,QHQT (3).16

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng