THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1810/TTg-QHQT
V/v Bổ sung ngân sách cho Dự án do UNDP tài trợ.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 8402/BKH-KTĐN ngày 15 tháng 11 năm 2007), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung 500.000 USDcho Dự án VIE/02/2008-"Tăng cường năng lực cho Quốc hội và Hội đồng nhândân về thẩm tra, quyết định và giám sát ngân hàng Nhà nước" do Chươngtrình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ và gia hạn thực hiện Dự ánđến hết tháng 6 năm 2008.

2. Ủy ban Tài chính-Ngân sáchcủa Quốc hội xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng ngânsách bổ sung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 14

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng