THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 1811/TTg-QHQT
V/v Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp nhận Dự án "Phát triển cộng đồng tập trung vào trẻ em-giai đoạn I"

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 8412/BKH-KTĐN ngày 15 tháng 11 năm 2007) về việc Ủy bannhân dân tỉnh Hà Giang tiếp nhận Dự án "Phát triển cộng đồng tập trung vàotrẻ em - giai đoạn I", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dântỉnh Hà Giang tiếp nhận Dự án "Phát triển cộng đồng tập trung và trẻ em -giai đoạn I" do tổ chức Plan International (Anh) tài trợ với trị giá là600.000 USD (trong đó mua nhập khẩu 01 xe ôtô Land Cruiser 4500 để phục vụ chocác hoạt động của Dự án).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giangký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự ántheo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủnước ngoài./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: VX, ĐP, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm