THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1812/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt Chương trình hợp tác tài chính 4 Việt Nam - Tây Ban Nha (FCP4) giai đoạn 2007-2009

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 8438/BKH-KTĐN ngày 15 tháng 11 năm 2007), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảoChương trình hợp tác tài chính 4 Việt Nam - Tây Ban Nha (FCP4) giai đoạn2007-2009).

2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kếhoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết với đại diện của Chính phủVương quốc Tây Ban Nha Chương trình nêu trên.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục cấpủy quyền theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc,
Vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 14

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGPhạm Gia Khiêm