THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1813/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt Thỏa ước viện trợ Mẫu với AFD

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 8071/TTr-BKH ngày 02 tháng 11 năm 2007) về việc trình Thoảthuận Mẫu với cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Phê duyệt nội dung Thỏa ướcviện trợ Mẫu, được phép áp dụng cho Thỏa ước viện trợ sau này với Cơ quan Pháttriển Pháp (AFD) dành cho các dự án.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưphối hợp với AFD hướng dẫn các Bộ, ngành liên quan việc áp dụng Thỏa ước việntrợ Mẫu đối với các dự án viện trợ không hoàn lại của AFD./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN,
các Vụ: TH, Ban XDPL, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 15

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGPhạm Gia Khiêm