BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1821/TCT-TNCN
V/v :Chính sách thuế đối với thu nhập từ quyền mua cổ phiếu

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

Ông Nguyễn Đức Mẫn
(VPĐD Monsanto Thái Lan Tại Việt Nam)

Tổng cục Thuế nhận được văn thư đề ngày 06/04/2007 của Ông hỏi về việc thực hiệc chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quyền mua cổ phiếu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, căn cứ Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định nêu trên, trường hợp Công ty Monsanto tại Mỹ cấp cho các nhân viên làm việc tại Công ty Monsanto tại Việt Nam quyền mua cổ phiếu không dùng tiền mặt tại thị trường chứng khoán nước ngoài thì các khoản thu nhập phát sinh từ việc thực hiện quyền mua cổ phiếu sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của các nhân viên của Công ty Việt Nam.

Đến ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình, nếu nhân viên thực hiện quyền mua cổ phiếu trong phạm vi quyền mua cổ phiếu và số cổ phiếu này được bán ra theo giá thị trường thì thu nhập từ quyền mua cổ phiếu là khoản chênh lệch ròng giữa giá trị cổ phiếu tính theo giá thị trường tại thời điểm bán và giá trị cổ phiếu tính theo giá được cấp của Công ty (không dùng tiền mặt), sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến giao dịch. Khoản thu nhập này mang tính chất là thu nhập thường xuyên, được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của tháng phát sinh thu nhập và được quyết toán khi kết thúc năm tương ứng với thời điểm (tháng/năm) thực hiện quyền mua cổ phiếu và phát sinh thu nhập chi trả cho nhân viên của Công ty tại Việt Nam, không phụ thuộc vào thu nhập có chuyển về Việt Nam hay không.

Tổng cục Thuế trả lời để Ông được biết và liên hệ với Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh để được thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc