BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1822/TCT-CS
V/v: chính sách ưu đãi thuế

 Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 512/CT-TTHT ngày 6/3/2008 của Cục thuếtỉnh Đồng Nai về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 38 Chương V Nghị định số 164/2003/NĐ-CPngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanhnghiệp quy định cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyển sản xuất mới, mởrộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao nănglực sản xuất được miễn, giảm cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này manglại: “Được miễn 1 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 4 năm tiếp theo đối vớidự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A Phụ lục banhành kèm theo Nghị định này”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Lưu Hàđang hoạt động chỉ bổ sung ngành nghề kinh doanh thuộc Danh mục A Phụ lục banhành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nhưng không có dự án đầu tư xây dựngdây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, cải thiện môi trường sinh thái, nângcao năng lực sản xuất thì không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệptheo Khoản 2 Điều 38 Chương V Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương