THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1822/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục dự án do Đan Mạch tài trợ

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8428/BKH-KTĐN ngày 15 tháng 11 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Hỗ trợ quản lý tổng hợptài nguyên nước" do Chính phủ Đan Mạch viện trợ với tổng kinh phí là6.259.000 DKK (trong đó tài trợ của Đan Mạch là 5.250.000 DKK, số còn lại làđóng góp của Việt Nam, gồm chi phí văn phòng, phương tiện đi lại và lương chitrả cho cán bộ của Dự án).

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện văn kiện dựán (lưu ý các ý kiến góp ý của Bộ Tài chính nêu tại văn bản số 14316/BTC-TCĐNngày 24 tháng 10 năm 2007), tổ chức thẩm định, phê duyệt và chủ trì, triển khaithực hiện Dự án theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: TH,NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 16

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng