THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1823/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt Hiệp định vay vốn của JBIC cho Chương trình PRSC 6

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính(công văn số 14409/BTC-TCĐN ngày 25 tháng 10 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ cóý kiến như sau:

1. Đồng ý về cơ bản nội dung dựthảo Hiệp định vay vốn của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) đồng tàitrợ cho Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 6 (PRSC 6).

2. Giao Bộ Tài chính chịu tráchnhiệm về nội dung cụ thể của Hiệp định và thay mặt Chính phủ ký kết Hiệp địnhtrên với phía JBIC./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Các Vụ: TH, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 15

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng