BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1831/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 828/CT-TTHT ngày 7/12/2007 và công vănsố 154/CT-TTRT ngày 20/2/2008 của Cục thuế tỉnh Tiền Giang hỏi về chính sáchthuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Tại điểm 1 mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTCngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có quy định: “Cơ sở kinh doanhthực hiện đồng thời nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toánriêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế. Trường hợpcơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thì thu nhập của hoạt động kinhdoanh được miễn thuế, giảm thuế được xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuếnhân (x) với tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hoạt động kinh doanh được miễn thuế,giảm thuế và tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh”.

Tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC không có quy định cơ sở kinhdoanh được bù trừ lãi, lỗ từ hoạt động được ưu đãi thuế với các hoạt động kinhdoanh khác.

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH sản xuất thương mại ThànhThành Công trong năm 2005, năm 2006 đang trong thời gian miễn giảm thuế TNDN cóthực hiện đồng thời nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toánriêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế theo hướngdẫn nêu trên và không được bù trừ lỗ với các hoạt động kinh doanh khác.

2) Tại điểm 6 mục IV Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC cóhướng dẫn: Các khoản không được tính vào chi phí hợp lý:“Các khoản chikhông liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế”.

Theo đó trường hợp Công ty có vay ngân hàng để đầu tư vàolĩnh vực chứng khoán và góp vốn cổ phần tại các công ty khác thì khoản chi phílãi vay cho khoản vốn vay góp vốn đầu tư sẽ không được tính vào chi phí hợp lýkhi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vịthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;- Vụ Pháp chế;- Ban HT, PC, TTTĐ; - Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương