BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1832/TCT-CS
V/v: hoá đơn bất hợp pháp

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 131/CT-KTNB ngày 04/1/2008 của Cục thuếtỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn về hoá đơn không hợp pháp, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại điểm 4.4.d, mục IV, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CPngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn:“mua, bán, sử dụng hoá đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hoá, dịch vụ giữacác liên của hoá đơn” là hoá đơn không hợp pháp.

Tại điểm 4, mục V, Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuếthì hoá đơn chứng từ mua bán, sử dụng trong các trường hợp dưới đây được coi làkhông hợp pháp: Mua, bán, sử dụng hoá đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hoá,dịch vụ giữa các liên của hoá đơn.

Căn cứ các hướng dẫn trên, Công ty TNHH A mua hàng hoá, dịchvụ sử dụng hoá đơn GTGT đầu vào có chênh lệch giữa Liên 1 và Liên 2 về giá trịhàng hoá thì hoá đơn GTGT này là hoá đơn không hợp pháp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp biết vàhướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;- Vụ Pháp chế;- Ban HT, PC, TTTĐ; - Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương