BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1833/TCT-CS
V/v thuế thu nhập từ chuyển quyền thuê đất.

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 976/CT-KK-KTT ngày 21/3/2008 của Cục thuế tỉnh Long An hỏi về thuế thu nhập đốivới hoạt động chuyển quyền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 mục II Phần C Thôngtư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quy định:“Các trường hợp chuyển quyền thuê đất thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyểnquyền thuê đất:

a) Chuyển quyền thuê đất chưa cócơ sở hạ tầng, công trình kiến trúc trên đất.

b) Chuyển quyền thuê đất cùngvới cơ sở hạ tầng trên đất, công trình kiến trúc trên đất (bao gồm cả bán tàisản gắn liền với đất thuê theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm mà bên muatài sản phải làm thủ tục thuê đất với Nhà nước theo quy định của Luật đất đai).

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp doanh nghiệp tư nhân Toàn Mỹ thực hiện việc chuyển nhượng tài sản gắn liềnvới đất thuê cho Công ty TNHH Toàn Thắng Plastics thì thu nhập từ hoạt động nàycủa doanh nghiệp tư nhân Toàn Mỹ thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển quyềnthuê đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;- Vụ Pháp chế;- Ban HT, PC, TTTĐ;- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương