VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1833/VPCP-QHQT
V/v Hiệp định hợp tác du lịch với Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2002

Kính gửi:

- Tổng cục Du lịch,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Công an,
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Tổng cục Du lịch (công văn số 316/TCDL-HTQT ngày 02 tháng 04 năm 2002), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định hợp tác du lịch giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn dân quốc do Tổng cục Du lịch trình tại công văn nói trên.

- Đồng ý lãnh đạo Tổng cục Du lịch thay mặt Chính phủ ký Hiệp định với đại diện Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự