BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1836/TCT-CS
V/v ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời Công văn số 150/CT-KTNB ngày 14/02/2008 của Cục Thuếtỉnh Nghệ An hỏi về mức ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cáchmạng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 4, Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định việc giảm tiền sửdụng đất đối với: “Đất ở trong hạn mức giao đất (bao gồm giao đất, cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất, chuyển mục đích sửdụng đất) đối với người có công với cách mạng theo quyết định của Thủ tướngChính phủ.”

- Tại Khoản 5, Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP quy định:“5. Miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị địnhnày chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được miễn, giảm và tính trên sốtiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nghị địnhnày.”

- Tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP quy định:“2. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất đượcgiao tại thời điểm giao đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành theo quy định củaChính phủ.”

- Tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiệnnhà ở; quy định: “2. Việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ởphải bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội của đất nước;

- Căn cứ vào công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người,điều kiện và khả năng của địa phương;…”

- Tại điểm 2, Mục III Phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTCngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:“Khoản 4 quy định về giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với cáctrường hợp được giao đất, được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất cho người đang sử dụng đất làngười có công với cách mạng theo quy định tại Quyết định số 118/TTg và Quyếtđịnh số 20/2000/QĐ-TTg mà không thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất quyđịnh tại điểm 3 Mục II Phần này, cụ thể như sau:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnhbinh bị mất sức lao động từ 61% đến 80% được giảm 90% tiền sử dụng đất phảinộp;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị mấtsức lao động từ 41% đến 60%, cán bộ hoạt động Cách mạng tiền khởi nghĩa (ngườigia nhập tổ chức cách mạng trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 1945đến trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945) được giảm 80% tiến sử dụng đấtphải nộp.

- Thân nhân của liệt sĩ, người có công giúp đỡ cách mạngđang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh và người hưởng chính sách như thươngbinh bị mất sức lao động từ 21% đến 40% được giảm 70% tiền sử dụng đất phảinộp;

- Người hoạt động cách mạng, làm nghĩa vụ quốc tế được tặngthưởng Huân chương Kháng chiến hạng I hoặc Huân chương Chiến thắng hạng I đượcgiảm 65% tiền sử dụng đất phải nộp.”

Căn cứ quy định nêu trên, việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đốivới người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở phải bảo đảm phù hợp với tìnhhình kinh tế- xã hội của đất nước và công lao và hoàn cảnh cụ thể của từngngười, điều kiện và khả năng của địa phương tại thời điểm tính thu tiền sử dụngđất. Từ ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2004) thìchính sách và giá đất tính thu tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy địnhtại Điều 56 Luật Đất đai năm 2003. Do đó Quyết định số 96/2003/QĐ-UB ngày13/11/2003 của UBND tỉnh Nghệ An được căn cứ quy định tại Luật Đất đai năm1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1998 và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2001 đã được thay thế bởi Điều145 Luật Đất đai năm 2003, nên không còn căn cứ pháp lý để áp dụng đối vớitrường hợp xét giảm tiền sử dụng đất phát sinh trong năm 2006.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An báo cáo UBNDtỉnh quyết định mức giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạngtrong hạn mức đất ở do UBND tỉnh Nghệ An quy định đúng với đối tượng quy địnhtại Khoản 4, Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và điểm 2, Mục III Phần CThông tư số 117/2004/TT-BTC nêu trên.

Ngoài việc giảm tiền sử dụng đất theo mức quy định nêu trên,trường hợp người có công với cách mạng còn gặp khó khăn khi tạo lập nhà ở thìUBND tỉnh Nghệ An xem xét mức hỗ trợ bổ sung tuỳ theo khả năng của địa phương.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;- Vụ PC, QLCS;- Ban PC, HT, TTTĐ;- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương