BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1837/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho DNCX.

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế TP Đà Nẵng.

Ngày 26/02/2008 Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4831/CT-TTHT ngày 17/10/2006 của Cục thuế TP Đà Nẵng về việc chính sách thuếđối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Thuế suất 0%: ápdụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu hoạt động xây dựng, lắp đặt cáccông trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất. Hànghóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng gia công xuất khẩu hàng hóa báncho cửa hàng miễn thuế, hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuếGTGT xuất khẩu (trừ dịch vụ du lịch lữ hành ra nước ngoài, dịch vụ táibảo hiểm ra nước ngoài, dịch vụ tín dụng, đầu tư tài chính, đầu tư chứngkhoán ra nước ngoài và hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điểm 23, Điểm27, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ) ...Dịch vụ xuất khẩuvà dịch vụ cung cấp cho DNCX để sử dụng cho sản xuất kinh doanh của DNCXtrừ các dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân”.

Tại điểm 1.2, Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hướng dẫn về thuế GTGT quy định:''Thuế suất 0%:áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng hoá giacông xuất khẩu hoạt động xây dụng, lắp dặt các công trình ở nước ngoàivà công trình của doanh nghiệp chế xuất, hàng hoá bán cho cửa hàng miễnthuế, hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT xuất khẩu (trừvận tải quốc tế, hàng hoá, dịch vụ cung cấp trực tiếp cho vận tải quốctế, dịch vụ du lịch lữ hành ra nước ngoài, dịch vụ bưu chính viễn thôngtừ nước ngoài chuyển về Việt Nam; dịch vụ tín dụng, đầu tư tài chính, đầu tưchứng khoán ra nước ngoài và các hàng hoá, dịch vụ nêu tại điểm 1.27 Mục II,Phần A Thông tư này) ... Dịch vụ xuất khẩu và dịch vụ cung cấpcho doanh nghiệp chế xuất để sử dụng cho sản xuất kinh doanh của doanhnghiệp chế xuất, trừ các dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân dịch vụvận chuyển đưa đón công nhân, cung cấp suất ăn cho công nhân củaDNCX...”

Tại điểm 3.1 Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày16/4/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC hướng dẫn về hàng hoá,dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân làm việc trong DNCX:''Hàng hoá, dịchvụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân trong doanh nghiệp chế xuất được hiểu là hànghoá, dịch vụ do cá nhân tự bỏ tiền ra để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của mình”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp các doanh nghiệpnội địa cung cấp cho DNCX các dịch vụ ngân hàng như thanh toán quốc tế, thanhtoán trong nước, chi lương, các sản phẩm dịch vụ khác (trừ dịch vụ tín dụng,đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán) và các dịch vụ như cho thuê phòng họp,phòng ở để tổ chức hội nghị và phục vụ cho đại biểu dự hội nghị; các dịch vụnói trên phục vụ cho sản xuất kinh doanh của DNCX thì được áp dụng thuế suấtthuế GTGT 0% nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thủ tục, hồ sơ theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Đà Nẵng biết vàhướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương