BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1837/TCT-ĐTNN
V/v: Chính sách thuế đối với hoạt động của IFC

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Đại Diện Thường Trú Tập Đoàn Tài Chính Quốc Tế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số Adm/06-12-TAX ngày 08/12/2006 của Đại diện thường trú Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế áp dụng đối với các dịch vụ do IFC cung cấp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định của Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003; Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính; khoản 9 của Điều VI, Điều lệ của Tập đoàn Tài chính quốc tế; và Tuyên bố chung liên Bộ ngày 06/5/1994 do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký thì việc ưu đãi miễn trừ thuế đối với hoạt động và giao dịch của IFC như quy định tại Điều I và Điều III, Điều lệ của IFC được thực hiện như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng (GTGT): IFC được hưởng cơ chế miễn trừ ngoại giao về thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/01/2003 của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế đã có công văn số 4719 TCT/ĐTNN ngày 14/12/2006 (bản sao gửi kèm) hướng dẫn cụ thể về thuế GTGT đối với Đại diện thường trú tại Việt Nam của IFC. Đề nghị Đại diện thưòng trú của IFC liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): IFC không phải nộp thuế TNDN đối với thu nhập phát sinh từ các hoạt động và giao dịch của IFC theo Điều lệ hoạt động của IFC như đầu tư cổ phần, trái phiếu, cho vay dự án tại Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với IFC không phải thực hiện kê khai, khấu trừ thuế TNDN của IFC khi thanh toán cho IFC theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Đại diện thường trú Tập đoàn Tài chính Quốc tế biết và liên hệ với Cục Thuế để thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Hà Nội, Tp HCM, Bình Định;
- Vụ PC;
- Lưu VT, Ban ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến