THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1841/TTg-CN
V/v Cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Cty CP Hàng không Vietjet

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thôngvận tải tại công văn số 7457/BGTVT-VT ngày 19 tháng 11 năm 2007 về việc cấpGiấy phép kinh doanh vận chuyển hành không cho Công ty cổ phần Hàng khôngVietjet, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý cấp Giấy phép kinhdoanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VietjetAviation Joint Stock Company), có trụ sở chính tại số 125 phố Trúc Bạch, QuậnBa Đình, Hà Nội, như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn nêu trên.

- Bộ Giao thông vận tải thựchiện việc cấp phép theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29tháng 6 năm 2006, Nghị định số 76/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2007 của Chínhphủ và chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP; Các Phó TTg;
- Cục Hàng không VN;
- VPCP: BTCN,
PCN Văn Trọng Lý,
Các Vụ: ĐMDN, KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3). 19

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng