THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 1842/TTg-V .III
V/v sơ kết thực hiện Quyết định số 70/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 04 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam về Kếhoạch tổ chức sơ kết thực hiện Quyết định số 70/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 04năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Namđến năm 2010 (tờ trình số 49/2007/TTr-UBTN ngày 22 tháng 10 năm 2007), Thủtướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam:

a) Chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sảnHồ Chí Minh chuẩn bị tốt nội dung sơ kết; phối hợp với hướng dẫn các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương sơ kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2003– 2007 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược này trên phạm vi toàn quốc.

b) Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiệnChiến lược phát triển thanh niên Việt Nam ở một số tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tham mưu tổchức hội nghị sơ kết toàn quốc vào cuối quý I năm 2008.

c) Chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng sảnHồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và cácBộ, cơ quan có liên quan đề xuất những kiến nghị, giải pháp tiếp tục hoàn thànhcác mục tiêu, chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để việc thực hiệnChiến lược trên đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới; xây dựng dự thảo Chươngtrình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2008-2010 trình Thủ tướng Chínhphủ trong quý II năm 2008.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

a) Tổ chức sơ kết việc thực hiện Chiến lược phát triển thanhniên Việt Nam giai đoạn 2003-2007 tại Bộ, ngành, địa phương trong quý IV năm2007 theo Kế hoạch hướng dẫn sơ kết của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Namvà gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam)chậm nhất là cuối tháng 01 năm 2008.

b) Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùngcấp tổ chức xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu và giải phápđẩy mạnh việc triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010ở các Bộ, ngành, địa phương và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu củaChương trình phát triển thanh niên của Bộ, ngành, địa phương đến năm 2010.

c) Tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thànhtích xuất sắc trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Namđến năm 2010 giai đoạn 2003 – 2007 ở Bộ, ngành, địa phương.

Việc sơ kết tiến hành đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệuquả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Kiều Đình Thụ, Trần Quốc Toản, các Vụ; KG, VX,KTTH;
- Lưu: Văn thư, V.III(4b), M130

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng