THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1843/TTg-QHQT
V/v Bổ sung danh mục yêu cầu Quỹ Toàn cầu tài trợ cho Bộ Y tế về phòng chống HIV/AIDS (vòng 6)

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8202/BKH-KTĐN ngày 07 tháng 11 năm 2007) về việc bổ sung Danh mục yêu cầu QuỹToàn cầu tài trợ cho Bộ Y tế về phòng chống HIV/AIDS (vòng 6), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc bổ sung Danh mục yêu cầu Quỹ toàn cầu phòngchống AIDS, Lao và Sốt rét (QTC) tài trợ Dự án "Tăng cường chăm sóc, tư vấn,hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động phòng chống HIV/AIDS dựa vào cộngđồng Việt Nam" gồm 03 Dự án do Bộ Y tế phối hợp với Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề xuất với các nộidung nêu tại điểm 2.1 đến điểm 2.7 của công văn nói trên của Bộ Kế hoạch và Đầutư.

2. Bộ Y tế, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Trung ươngHội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xây dựng, phê duyệt, đàm phán và ký kết văn kiện Dựán với Bên tài trợ và chịu trách nhiệm triển khai Dự án theo đúng các quy địnhhiện hành của Nhà nước về quản lý và sử dụng viện trợ ODA.

3. Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan, trình Thủtướng Chính phủ quyết định thành lập Ủy ban điều phối quốc gia phòng chốngAIDS, Lao và Sốt rét của Việt Nam phù hợp với các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- Cục phòng chống HIV/AIDS Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: VX, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 23

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm