BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1845/TCT-CS
V/v Xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum.

Trả lời công văn số 55/CT-TTr ngày 07/01/2008 của Cục thuếtỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn xử phạt về hành vi khai sai theo Luật Quản lýthuế, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 1d Điều 105 Luật Quản lý thuế 2006 qui định xử phạtđối với hành vi vi phạm thủ tục thuế “khai không đầy đủ các nội dung trong hồsơ thuế, trừ trường hợp người nộp thuế khai bổ sung trong thời hạn quy định”

- Điều 107 Luật Quản lý thuế 2006 qui định xử phạt đối vớihành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuếđược hoàn: “Người nộp thuế đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tếlàm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ nhưng khai saidẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn khai sainhưng không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 108 củaLuật này dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoànthì phải nộp đủ số tiền thuế khai thiếu, nộp lại số tiền thuế được hoàn cao hơnvà bị xử phạt 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn cao hơn vàphạt tiền thuế chậm nộp trên số tiền thuế thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn caohơn”. Theo đó:

Trường hợp khi cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra tại đơn vịphát hiện hành vi khai sai của đơn vị nhưng không dẫn đến làm thiếu số tiềnthuế GTGT hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hoặc tăng số tiền thuế đượchoàn hoặc khai sai nhưng không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 6 vàkhoản 7 Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì đơn vị chỉ bị xử phạt theo qui địnhvề hành vi vi phạm thủ tục về thuế theo qui định tại Điều 105 Luật Quản lýthuế, không bị xử phạt theo qui định tại các Điều 106, 107 và 108 Luật Quản lýthuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biếtvà thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;- Vụ PC;- Ban PC, TTra, TTTĐ, HT;- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương