BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1846/TCT-CS
V/v thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2008

Kínhgửi: Báo Diễn đàn Doanh nghiệp.

Trả lời văn thư ngày 06/11/2007của Báo Diễn đàn Doanh nghiệp về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từchuyển quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Hợp Thành, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại Mục I Phần CThông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế TNDN quy định: “Đối tượng nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất,chuyển quyền thuê đất là các tổ chức sản xuất, kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ (gọitắt là tổ chức kinh doanh) có thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyềnthuê đất”.

Tại điểm 1 Mục IIPhần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) quy định: “Các trường hợpchuyển quyền sử dụng đất thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụngđất:

a) Chuyển quyền sử dụng đất chưacó cơ sở hạ tầng, công trình kiến trúc trên đất.

b) Chuyển quyền sử dụng đất cùngvới cơ sở hạ tầng trên đất, công trình kiến trúc trên đất”.

Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp Công ty TNHH Hợp Thành chuyển quyền sử dụng đất của Công ty cho cácthành viên của mình khi Công ty giải thể thì Công ty phải nộp thuế thu nhập từchuyển quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Báo Diễnđàn Doanh nghiệp biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;- Công ty TNHH Hợp Thành;- Cục thuế tỉnh Khánh Hoà;- Chi cục thuế TP Khánh Hoà;- Vụ Pháp chế;- Ban HT, PC, TTTĐ;- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương