BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1846/TCT-TS
V/v: Lệ phí trước bạ đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị - Bộ Xây Dựng (Địa chỉ: 21 phố Kim Đồng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 537/HUD-TTGDNĐ ngày 17/4/2007 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc nộp lệ phí trước bạ cho các hộ dân mua đất thuộc dự án của Tổng Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 25/8/2005 Tổng cục Thuế đã có công văn số 2937/TCT-TS về việc lệ phí trước bạ trả lời cụ thể trường hợp của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Tuy nhiên do khối lượng hồ sơ lớn nên việc thu lệ phí trước bạ chưa giải quyết hết trong năm 2005.

Để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, Tổng cục Thuế đồng ý: Tiếp tục áp dụng theo hướng dẫn tại công văn số 2937/TCT-TS nêu trên đối với các trường hợp Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây dựng đã ký hợp đồng mua bán nhà đất, thanh toán tiền và xuất hóa đơn bán cho các hộ dân trước ngày 01/01/2005 (loại hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành) và đã thu lệ phí trước bạ của các hộ theo giá nhà đất ghi trên hóa đơn trong năm 2005.

Đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây dựng liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để kiểm tra hồ sơ và giải quyết cụ thể.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC;
- Lưu VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương