THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1849/TTg-CN
V/v thành lập Công ty Phát triển hạ tầng KCN tỉnh Hà Giang.

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tại văn bản số 231/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2007 về việc thành lập Công ty Phát triển hạtầng khu công nghiệp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang thành lập Công ty Pháttriển hạ tầng khu công nghiệp, hoạt động theo hình thức đơn vị sự nghiệp có thuđể làm chủ đầu tư Khu công nghiệp Bình Vàng, tỉnh Hà Giang.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo việc lậpvà trình duyệt Dự án đầu tư khu công nghiệp Bình Vàng theo quy định hiệnhành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng, Quốc phòng, Công Thương,
Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Website CP;
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: KTTH, ĐP, ĐMDN, TTBC;
- Lưu: VT, CN (5).H.25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng