VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1849/VPCP-KTTH
V/v tình hình biến động tỷ giá giữa các đồng tiền chủ chốt trong thời gian qua

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2004

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Văn phòng Chính phủ đã nhận được văn bản số 1001-CV/NG-THKT ngày 8 tháng 4 năm 2004 của Bộ Ngoại giao, báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Khoan về tình hình biến động tỷ giá giữa các đồng tiền chủ chốt thời gian gần đây (bản chụp báo cáo và tài liệu kèm theo).

Theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003, Văn phòng Chính phủ xin kính chuyển các cơ quan đề nghiên cứu, tham khảo và xử lý cụ thể các vấn đề có liên quan đến kiến nghị của Bộ Ngoại giao.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy