BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1852/TCT-TS
V/v: Chính sách thuế nhà đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 572/CT-THDT ngày 23/03/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc thu thuế nhà đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về diện tích tính thuế nhà, đất:

Theo quy định tại Điều 83 và 84 Luật đất đai thì đất ở tại nông thôn và đô thị là: “Đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt”.

Tuy nhiên, việc triển khai xem xét cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định trên và quy định tại Điều 87 Luật đất đai năm 2003 còn một số cơ quan Tài nguyên và Môi trường ở địa phương chưa triển khai. Để phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương nếu tỉnh Bình Định chưa xem xét cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định tại Luật đất đai năm 2003 thì việc xác định diện tích đất ở tính thuế nhà, đất được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 83 TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành về thuế nhà, đất.

2. Về xử lý vi phạm: Đối với các trường hợp vi phạm về kê khai, trốn thuế nhà, đất mà cơ quan thuế phát hiện đều phải xử lý theo quy định tại Pháp luật thuế nhà, đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương