THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1852/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ toàn cầu tài trợ cho Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8519/BKH-KTĐN ngày 20 tháng 11 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án"Hỗ trợ Chương trình chống Lao quốc gia giai đoạn 2007-2011" do Quỹ toàncầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ với các nội dung như kiến nghị củaBộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Y tế xây dựng, thẩm định, phê duyệt và ký với Bêntài trợ văn kiện Dự án. Trong quá trình thực hiện, Bộ Y tế cần lưu ý các ý kiếngóp ý của Bộ Tài chính tại văn bản số 9067/BTC-TCĐN ngày 09 tháng 7 năm 2007;đảm bảo phối hợp sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho Chương trình chống laoquốc gia và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụngviện trợ ODA nước ngoài./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, VX, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm