BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 1858/LĐTBXH-TL
V/v: xếp công ty hạng I

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2008

Kínhgửi: Bộ Tài chính

Ngày 21/5/2008, Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam có công văn số 4567/NHNN-TCCB đề nghị Liên Bộ thỏa thuận xếp công tyhạng I đối với 05 chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam có tên dưới đây:

- Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư vàPhát triển Bắc Ninh;

- Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư vàPhát triển Hà Thành;

- Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư vàPhát triển Bình Dương;

- Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư vàPhát triển Đồng Nai;

- Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư vàPhát triển Bắc Hà Nội.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh vàXã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyêntrách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giámđốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước, báo cáo quyết toán tài chính năm 2006,2007 và kế hoạch năm 2008 thì chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển BắcNinh, chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Thành, chi nhánh Ngân hàngĐầu tư và Phát triển Bình Dương và chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triểnĐồng Nai đủ tiêu chuẩn xếp công ty hạng I, riêng chi nhánh Ngân hàng Đầu tư vàPhát triển Bắc Hà Nội năm 2006 gần đủ điểm xếp hạng I. Xét xu thế phát triểncủa chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội, Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội thấy đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là hợp lý.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộidự thảo công văn trả lời Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đề nghị Bộ Tài chính thamgia ý kiến để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh văn bản trả lời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP; Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân