BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1862/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3508 CT-TKN ngày 10/04/2007 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai quá hạn của Công ty cổ phần dược phẩm OPC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 về việc khấu trừ thuế GTGT thì: Để giải quyết khó khăn cho đơn vị trong sản xuất kinh doanh, đối với các trường hợp kê khai, khấu trừ quá thời hạn quy định, Cục thuế kiểm tra xem xét cụ thể các đơn vị đã kê khai đủ thuế đầu ra, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho NSNN và các đơn vị bán hàng đã kê khai nộp thuế (hoặc có biên lai thu thuế của cơ quan Hải quan) nhưng vì lý do khách quan nên chưa kê khai đúng thời hạn quy định dẫn đến không được khấu trừ thuế đầu vào thì Cục thuế có văn bản báo cáo về Bộ Tài chính để tổng hợp xem xét xử lý cụ thể.

Đối với trường hợp đề nghị kê khai, khấu trừ hóa đơn quá hạn của Công ty cổ phần Dược phẩm OPC, đề nghị Cục thuế kiểm tra và có báo cáo về Tổng cục Thuế theo hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT (nêu trên) để Tổng cục có cơ sở xem xét, trả lời.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty cổ phần dược phẩm OPC;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến