BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1863/TCT-CS
V/v Xử phạt mất hoá đơn.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tầu.

Trả lời công văn số 1733/CT-KT2 ngày 03/04/2008 củaCục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tầu về việc xử phạt mất hoá đơn, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại Điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày07/11/2002 của Chính phủ quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơnquy định:“Đối với hành vi làm mất, cho, bán hoá đơn

1. Phạt tiền 500.000 đồng đối với hành vi làmmất liên 2 của mỗi số hoá đơn chưa sử dụng.

2. Phạt tiền 200.000 đồngđối với hành vi làm mất các liên khác và liên 2 của mỗi số hóa đơn đã sửdụng.”

Trường hợp Viễn thông Bà Rịa-Vũng Tầu làm mất 01quyển hoá đơn tự in (50 số hoá đơn) thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo mứcquy định tại Điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên. Tại Nghị định số89/2002/NĐ-CP nêu trên không quy định miễn, giảm tiền phạt và không quy địnhkhung phạt để áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với hành vi làm mất hoáđơn. Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hoá đơn khôngphân biệt theo doanh thu trên hoá đơn bị mất. Do đó, hành vi làm mất hoá đơncủa Viễn thông Bà Rịa-Vũng Tầu bị xử phạt theo mức quy định chung như hướng dẫntrên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương