BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1864/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ giám định.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

Công ty cổ phần giám định Đại Việt.
(115 Võ Văn Tần, P6, Q3, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 12/DV-NV ngày 23/01/2008 của Công ty cổ phần giám định Đại Việt về thuế suấtthuế GTGT đối với dịch vụ giám định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểmu, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật thuế GTGT quy định: “Các loại hàng hoá, dịch vụ khác không quy định tạiĐiều 4 và khoản 1, khoản 2 Điều này” áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tại điểm1.2, Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thuế suất 0% áp dụng đối với dịch vụ xuất khẩu như sau: “Dịch vụxuất khẩu là dịch vụ được cung cấp trực tiếp,cho tổ chức, cá nhân,ở nước ngoàivà được tiêu dùng ngoài Việt Nam nếu có đủ điều kiện: cơ sở cung cấp dịch vụ phảicó hợp đồng ký với người mua ở nước ngoài theo quy định của Luật Thương mại;người mua nước ngoài thanh toán tiền dịch vụ cho cơ sở cung cấp dịch vụ tại ViệtNam.”

Căn cứ quy địnhtrên, trường hợp Công ty cổ phần giám định Đại Việt thực hiện dịch vụ giám địnhcung cấp các chỉ tiêu số khối lượng, phẩm chất, điều kiện xếp hàng, xông hơi,khử trùng hàng hoá. . . cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài và dịch vụ này đượctiêu dùng ngoài Việt Nam và đáp ứng đủ điều kiện về hợp đồng theo quy định củaLuật thương mại và phía nước ngoài thanh toán phí giám định bằng ngoại tệ quangân hàng thì được coi là dịch vụ xuất khẩu, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%.

Trường hợp Công tythực hiện dịch vụ giám định theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưngcác dịch vụ này được tiêu dùng tại Việt Nam thì áp dụng thuế suất thuế GTGT10%.

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty được biết và liên hệ với Cục thuế TP Hồ Chí Minh để được xem xétgiải quyết đối với từng trường hợp cụ thể./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương