BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1866/TCT-CS
V/v chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Cạn.

Trả lời công văn số 286/CT-TT &HT ngày 24/4/2008của Cục thuế tỉnh Bắc Cạn hỏi về chính sách thuế đối với chuyển nhượng quyềnkhai thác khoáng sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật thuế giátrị gia tăng; Luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtkhoáng sản và các văn bản hướng dẫn các luật trên.

Trường hợp, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VânTùng (Công ty Vân Tùng) ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoángsản cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hưng (Công ty Hoàng Hưng) thì Công tyVân Tùng phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với thu nhập có được từ chuyểnquyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật thuế GTGT và Luật thuế TNDNhiện hành.

Hoạt động chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sảnchỉ hợp pháp khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sảnvà cho phép chuyển nhượng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương