BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1867/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN đối với cổ phiếu thưởng cho người lao động

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương

Thời gian qua, Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của một số Cục thuế và các đơn vị về việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với cổ phiếu của cơ quan sử dụng lao động thưởng cho người lao động. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1, điểm 2 Điều 1 Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN), thì: “Các khoản thu nhập thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập bao gồm thu nhập thường xuyên dưới các hình thức: tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, tiền thưởng…”.

Như vậy, đối với các khoản tiền thưởng dưới các hình thức: tiền, hiện vật, cổ phiếu… mà đơn vị sản xuất kinh doanh, cơ quan sử dụng lao động thưởng cho người lao động trong đơn vị mình đều thuộc diện thu nhập thường xuyên chịu thuế thu nhập cá nhân.

* Cách xác định thu nhập chịu thuế đối với cổ phiếu thưởng:

- Trường hợp doanh nghiệp dùng các quỹ khen thưởng, phúc lợi để mua cổ phiếu bên ngoài doanh nghiệp thưởng cho người lao động thì thu nhập chịu thuế là giá thực tế mà doanh nghiệp mua cổ phiếu đó để thưởng cho cá nhân.

- Trường hợp doanh nghiệp phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động thì thu nhập chịu thuế đối với cổ phiếu thưởng được xác định căn cứ vào tổng giá trị mệnh giá tương ứng với số cổ phiếu thưởng mà cá nhân được nhận.

Cơ quan chi trả thu nhập khi chi thưởng cổ phiếu cho người lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN. Cuối năm, cá nhân tổng hợp vào thu nhập để tính thu nhập bình quân làm căn cứ xác định số thuế phải nộp theo biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và hướng dẫn thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách Thuế;
- Lưu: VT, TCT (VT, TNCN, PCCS).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc