VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1867/VPCP-KG
V/v khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh các nguồn phóng xạ

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:Bộ Khoa học và Công nghệ

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 576/BKHCN-ATBXHNngày 15/3/2007) về việc phát hiện nguồn phóng xạ trôi nổi, Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệchủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp bảo đảman toàn, an ninh các nguồn phóng xạ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủtại công văn số 909/VPCP-KG ngày 14/2/2007, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quảthực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể quý Bộ biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, Ban XDPL; các Vụ: NC, CN, NN, TH, TTBC;
- Lưu: VT, KG (5), 135

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Trần Quốc Toản