TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1869/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục hải quan đối với vật tư, linh kiện nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2007

Kính gửi

- Công ty TNHH Lê Sa Nam Định -(Đ/c Số 18 Bà Triệu, Phố Bà Triệu, TP.Nam Định)

Trả lời công văn số 1005/CV-LS ngày 16/03/2007 của Công ty TNHH Lê Sa Nam Định hỏi về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là vật tư, linh kiện để sản xuất, lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ và thẩm quyền quyết định thành lập địa điểm kiểm tra tại nơi sản xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Vể thủ tục chuyển cửa khẩu:

- Theo qui định tại khoản 3b Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, thì đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng sản xuất doanh nghiệp được đưa về địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất.

- Theo hướng dẫn tại gạch đầu dòng thứ 6, điểm 2, mục A công văn số 1578/TCHQ-GSQL ngày 14/04/2006 của Tổng cục Hải quan, thì chỉ được phép chuyển cửa khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng phục vụ trực tiếp sản xuất của của chính doanh nghiệp nhập khẩu về nhà máy, xí nghiệp nơi sản xuất của doanh nghiệp đã được Cục trưởng Cục Hải quan kiểm tra, quyết định thành lập địa điểm này theo qui định tại điểm 3.II, mục 4, Phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Đối với nguyên liệu, vật liệu, linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để kinh doanh trực tiếp (đưa ra thị trường tiêu thụ ngay) thì không được phép chuyển cửa khẩu.

Căn cứ các qui định dẫn trên, nếu các lô hàng nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, linh kiện phục vụ trực tiếp sản xuất của chính Chi nhánh Công ty và nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất của Chi nhánh Công ty đã được Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố quyết định công nhận là địa điểm kiểm tra tại nhà máy, xí nghiệp, nơi sản xuất thì được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu.

2.Về thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa

Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm II, mục 4, Phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, theo đó:

- Nếu địa điểm của Công ty đáp ứng các yêu cầu qui định tại điểm II.2.3b, mục 4, Phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC thì được quyết định thành lập địa điểm kiểm tra tại nhà máy, xí nghiệp, nơi sản xuất.

- Thẩm quyền quyết định thành lập địa điểm kiểm tra tại nhà máy, xí nghiệp, nơi sản xuất là Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và liên hệ với Cục Hải quan có liên quan để được hướng dẫn thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Thanh Hóa;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan ;
- Lưu VT, GSQL .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Hạnh Thu