BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/VTLTNN-VP
V/v hướng dẫn kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ năm 2007

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91.

Thực hiện chức năng giúp Bộtrưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trong phạm vitoàn quốc, Cục Văn thư và Lưu trữ Lưu trữ nhà nước hướng dẫn việc kiểm trachéo công tác văn thư, lưu trữ năm 2007 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Kiểm sátnhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao và các Tập đoàn kinh tế nhà nước vàTổng công ty 91 (sau đây gọi tắt là các Bộ, ngành) như sau:

I. CĂN CỨ, NỘI DUNG KIỂM TRA:

1. Căn cứ kiểm tra:

Việc kiểm tra chéo công tác vănthư, lưu trữ năm 2007 giữa các Bộ, ngành được thực hiện căn cứ vào những vănbản sau:

- Các văn bản quy phạm pháp luậtvà văn bản hướng dẫn nghiệp vụ khác của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vềcông tác văn thư, lưu trữ;

- Văn bản số 66/VTLTNN-NVTW ngày09 tháng 02 năm 2006, số 56/VTLTNN-NVTW ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Cục Vănthư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưutrữ năm 2006 và năm 2007 của các cơ quan, tổ chức trung ương.

2. Nội dung kiểm tra:

Nội dung kiểm tra chéo công tácvăn thư, lưu trữ tập trung vào các lĩnh vực: công tác quản lý văn thư, lưu trữ;các hoạt động nghiệp vụ văn thư và hoạt động nghiệp vụ lưu trữ từ tháng 6/2005đến tháng 6/2007. Các nội dung trên được cụ thể hoá thành 10 chỉ tiêu; tươngứng với mỗi chỉ tiêu là khung điểm để đánh giá, chấm điểm (xem phụ lục III kèmtheo).

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập các cụm kiểm tra

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nướcphân chia các Bộ, ngành thành 19 cụm kiểm tra và chỉ định một cơ quan làm cụmtrưởng (phụ lục I).

Thành phần đoàn kiểm tra của mỗicụm gồm có:

- Cụm trưởng: Đại diện lãnh đạoVăn phòng phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của Bộ, ngành được chỉ định làmcụm trưởng;

- Các thành viên của đoàn kiểmtra gồm: Đại diện lãnh đạo Văn phòng và một số cán bộ làm công tác văn thư, lưutrữ của tất cả các Bộ, ngành trong cụm;

- Thư ký đoàn kiểm tra: là mộtthành viên được cụm trưởng chỉ định trong số cán bộ văn thư, lưu trữ của Bộ,ngành mình.

Ngoài ra, Cục Văn thư và Lưu trữnhà nước sẽ cử đại diện tham dự kiểm tra tại một số cụm.

2. Trình tự tiến hành kiểmtra:

Căn cứ vào các chỉ tiêu kiểmtra, các Bộ, ngành tự kiểm tra, đánh giá, chấm điểm theo phụ lục III và gửi báocáo (phụ lục II) về đơn vị làm cụm trưởng.

Sau khi thỏa thuận thống nhấtvới các Bộ, ngành trong cụm, cụm trưởng có văn bản thông báo chính thức về thờigian kiểm tra tại từng Bộ, ngành; thời gian, địa điểm tổng kết kiểm tra toàncụm gửi cho Bộ, ngành trong cụm và gửi cho Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đểphối hợp thực hiện.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm trathực tế tại mỗi Bộ, ngành trong thời gian ít nhất 02 buổi với chương trình làmviệc chung như sau:

- Cụm trưởng giới thiệu về mụcđích, nội dung kiểm tra và thành phần đoàn kiểm tra;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòngBộ, ngành trình bày báo cáo tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện các chỉtiêu;

- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểmtra thực tế công tác văn thư, lưu trữ tại Văn phòng Bộ, ngành và một số đơn vịtrực thuộc;

- Đoàn kiểm tra họp thảo luận,thống nhất chấm điểm theo từng chỉ tiêu và điểm chung cho từng Bộ, ngành;

- Thông qua biên bản kiểm tratại Bộ, ngành;

- Cụm trưởng tổng hợp kết quảkiểm tra công tác văn thư, lưu trữ chung của toàn cụm và gửi hồ sơ về Cục Vănthư và Lưu trữ nhà nước trước ngày 31 tháng12 năm 2007.

Hồ sơ gửi về Cục Văn thư và Lưutrữ nhà nước gồm:

+ Báo cáo tổng hợp kết quả kiểmtra chéo công tác văn thư, lưu trữ năm 2007 của cụm trưởng (phụ lục IV);

+ Bảng điểm tổng hợp kết quảkiểm tra chéo năm 2007 của Cụm (phụ lục V);

+ Báo cáo kết quả tự kiểm tracủa từng đơn vị trong cụm (phụ lục II);

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêukiểm tra của từng đơn vị trong cụm (phụ lục III).

3. Khen thưởng

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kếtquả kiểm tra chéo của các cụm, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ tổng hợp kếtquả kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ của các Bộ, ngành và đánh giá, xếploại để báo cáo Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời gửi tới tất cả cácBộ, ngành.

Những Bộ, ngành đạt thành tíchxuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ từ tháng 6/2005 đến tháng 6 năm 2007sẽ được Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan nhànước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvấn đề gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức kịp thời phản ánh về Cục Vănthư và Lưu trữ nhà nước để cùng phối hợp giải quyết.

Địa chỉ liên hệ: Cục Văn thư vàLưu trữ nhà nước, số 12 phố Đào Tấn, Cống vị, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại:(04)7666429, Fax: (04) 8326871./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Phòng NVTW;
- Lưu: VT, VP(2).

CỤC TRƯỞNG
Trần Hoàng

PHỤ LỤC I

DANHSÁCH CÁC BỘ, NGÀNH THAM GIA CÁC CỤM KIỂM TRA CHÉO CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM2007
(Kèm theo văn bản số: 187 /VTLTNN-VP ngày 23 tháng 3 năm 2007 của Cục Văn thưvà Lưu trữ nhà nước)

Stt

Tên Bộ, ngành trong cụm

Cụm trưởng

1

Bộ Ngoại giao; Văn phòng Quốc Hội; Uỷ ban Thể dục, Thể thao

Bộ Ngoại giao

2

Toà án nhân dân tối cao; Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Toà án nhân dân tối cao

3

Bộ Nội vụ; Bộ Công an; Văn phòng Chủ tịch nước

Bộ Nội vụ

4

Thanh tra Chính phủ; Bộ Quốc phòng; Bộ Tư pháp

Thanh tra Chính phủ

5

Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Thương mại

Bộ Tài chính

6

Bộ Xây dựng; Bộ Công nghiệp; Bộ Thuỷ Sản

Bộ Xây dựng

7

Bộ Giao thông, vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Giao thông, vận tải

8

Kiểm toán Nhà nước; Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Tổng cục Du lịch;

Kiểm toán Nhà nước

9

Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Y tế; Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ Y tế

10

Uỷ ban Dân tộc; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Uỷ ban Dân tộc

11

Thông tấn xã Việt Nam; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Uỷ ban Dân số, Gia Đình và Trẻ em; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Thông tấn xã Việt Nam

12

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Văn hoá Thông tin; Ban Cơ yếu Chính phủ

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

13

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Ban Tôn giáo Chính phủ; Đài Truyền hình Việt Nam

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

14

Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam

15

Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam

Tổng công ty Thép Việt Nam

16

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

17

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

18

Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tổng công ty Xi măng Việt Nam

19

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

PHỤ LỤC II

MẪUBÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2007 CỦA ĐƠN VỊ

TÊN BỘ, NGÀNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BC-

Hà Nội, ngày tháng năm 2007

BÁO CÁO

KẾT QUẢTỰ KIỂM TRA CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TỪ THÁNG 6/2005 ĐẾN THÁNG 6/2007

Thực hiện văn bản số /VTLTNN-VP củaCục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về hướng dẫn kiểm tra chéo công tác văn thư,lưu trữ năm 2007 và tình hình thực hiện các chỉ tiêu về công tác văn thư, lưutrữ từ tháng 6/2005 đến tháng 6/2007, . . .(Tên cơ quan, đơn vị) báo cáo nhưsau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁCVĂN THƯ, LƯU TRỮ

1. Tổ chức, cán bộ làm văn thư, lưutrữ

2. Ban hành văn bản quản lý côngtác văn thư, lưu trữ

3. Kiểm tra, hướng dẫn và đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ

4. Hoạt động nghiệp vụ văn thư

5. Thu thập, chỉnh lý và tiêu huỷtài liệu hết giá trị

6. Bảo quản tài liệu lưu trữ

7. Tổ chức sử dụng tài liệu

8. Thực hiện chế độ nộp lưu vào lưutrữ lịch sử

9. Ứng dụng công nghệ thông tin

10. Tổ chức sơ kết, tổng kết côngtác văn thư, lưu trữ và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê

Chú ý: Trong mỗi mục chỉ cần viếtngắn gọn, có số liệu cụ thể để chứng minh cho nhận định đưa ra và phù hợp vớisố điểm được chấm.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được: Viết ngắngọn, nêu những thành tích nổi bật, những cách làm sáng tạo, có hiệu quả cao vàtổng số điểm đạt được.

2. Tồn tại: Nêu những tồn tại,những khó khăn cần phải giải quyết.

III. KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị với Bộ, ngành

2. Kiến nghị với Bộ Nội vụ

Nơi nhận:
- Cục VT&LTNN;
-
- Lưu:

CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu cơ quan, họ tên người ký)

PHỤ LỤCIII

CHỈ TIÊU KIỂM TRA CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TẠI CÁC BỘ,NGÀNH NĂM 2007
(Kèm theo văn bản số 187 /VTLTNN-VP ngày 23 tháng 3 năm 2007 của Cục Văn thưvà Lưu trữ nhà nước)

Stt

Nội dung chỉ tiêu kiểm tra

Điểm tối đa

Điểm tự chấm

Điểm đánh giá của Đoàn kiểm tra

01

Tổ chức, cán bộ văn thư, lưu trữ

Tại cơ quan Bộ, ngành

- Có tổ chức văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật*

30

- Bố trí đủ cán bộ làm văn thư, lưu trữ chuyên trách

20

- Cán bộ văn thư, lưu trữ bảo đảm tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức theo quy định của pháp luật:

+ Có 80% trở lên đạt tiêu chuẩn

30

+ Có 50% đến dưới 80% đạt tiêu chuẩn

20

+ Có 30% đến dưới 50% đạt tiêu chuẩn

10

Tại các cơ quan, tổ chức trực thuộc

- Có tổ chức làm văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật hoặc bố trí đủ cán bộ làm văn thư, lưu trữ chuyên trách

30

- Cán bộ văn thư, lưu trữ bảo đảm tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức theo quy định của pháp luật:

+ Có 80% trở lên đạt tiêu chuẩn

30

+ Có 50% đến dưới 80% đạt tiêu chuẩn

20

+ Có 30% đến dưới 50% đạt tiêu chuẩn

10

02

Ban hành văn bản quản lý công tác văn thư, lưu trữ (tính từ tháng 6/2005 đến hết tháng 6/2007)

- Ban hành (hoặc sửa đổi, bổ sung) Quy chế văn thư, lưu trữ của cơ quan

40

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ khác về công tác văn thư, lưu trữ

20/VB

- Có 80% cơ quan, tổ chức trực thuộc trở lên đã ban hành (hoặc sửa đổi, bổ sung) Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

30

- Có 50% đến dưới 80% cơ quan, tổ chức trực thuộc đã ban hành (hoặc sửa đổi, bổ sung) Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

20

- Có 30% đến dưới 50% cơ quan, tổ chức trực thuộc đã ban hành (hoặc sửa đổi, bổ sung) Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

10

03

Kiểm tra, hướng dẫn và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ (tính từ tháng 6/2005 đến hết tháng 6/2007)

Kiểm tra, hướng dẫn

- Từ 80% trở lên cơ quan, đơn vị trực thuộc

80

- Từ 50 đến dưới 80% cơ quan, đơn vị trực thuộc

60

- Từ 30 đến dưới 50% cơ quan, đơn vị trực thuộc

40

- Dưới 30% cơ quan, đơn vị trực thuộc

10

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ*

50/Lớp

- Cử cán bộ tham dự các lớp đào tạo đại học và sau đại học văn thư, lưu trữ

10/người

04

Hoạt động nghiệp vụ văn thư

Công tác soạn thảo và ban hành văn bản (thẩm quyền, trình tự và thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày):

- Tốt

30

- Khá

20

- Trung bình

10

Công tác quản lý văn bản đi, đến

- Tốt

40

- Khá

30

- Trung bình

20

Thực hiện chế độ lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ

- Tốt

100

- Khá

70

- Trung bình

50

Quản lý và sử dụng con dấu

- Tốt (bảo đảm chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật)

20

- Khá (về cơ bản bảo đảm chặt chẽ theo quy định của pháp luật)

10

05

Thu thập, chỉnh lý tài liệu và tiêu huỷ tài liệu hết giá trị

Thực hiện chế độ thu thập tài liệu vào lưu trữ cơ quan

- Tốt (thu thập đầy đủ, đúng thời hạn quy định)

100

- Khá

70

- Trung bình

50

Chỉnh lý tài liệu

- Xuất sắc (chỉnh lý toàn bộ tài liệu thu vào lưu trữ cơ quan theo đúng quy trình nghiệp vụ)

100

- Tốt

70

- Khá

50

- Trung bình

30

Thực hiện việc tiêu huỷ tài liệu theo đúng quy định

50

06

Bảo quản tài liệu lưu trữ

Kho và thiết bị, phương tiện bảo quản tài liệu

- Tốt (đáp ứng đầy đủ yêu cầu bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ theo quy định (kho bảo đảm đầy đủ diện tích, yêu cầu kỹ thuật và có đầy đủ các thiết bị, phương tiện bảo quản tài liệu)

50

- Khá (về cơ bản bảo đảm yêu cầu bảo quản tài liệu)

30

- Trung bình (đáp ứng một số yêu cầu cơ bản của bảo quản tài liệu)

10

Thực hiện chế độ kiểm tra, vệ sinh kho tàng và tài liệu

- Tốt (thường xuyên, định kỳ)

30

- Khá

20

- Trung bình

10

07

Tổ chức sử dụng tài liệu

- Có nội quy, quy chế khai thác, sử dụng tài liệu

30

- Có phòng đọc, phương tiện và các công cụ tra cứu (mục lục hồ sơ, cơ sở dữ liệu . . . quản lý, tra tìm tài liệu)

30

Phục vụ sử dụng tài liệu

- Tốt (phục vụ đầy đủ, kịp thời yêu cầu khai thác sử dụng tài liệu)

40

- Khá

30

- Trung bình

20

08

Thực hiện chế độ nộp lưu vào lưu trữ lịch sử

- Tốt (nộp lưu đầy đủ, đúng thời hạn quy định)

100

- Khá

70

- Trung bình

50

09

Ứng dụng công nghệ thông tin trong văn thư, lưu trữ

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản đi, đến

- Tốt

50

- Khá

40

- Trung bình

30

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ

- Tốt

70

- Khá

50

- Trung bình

30

10

Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác văn thư, lưu trữ và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê (tính từ tháng 6/2005 đến hết tháng 6/2007)

Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác văn thư, lưu trữ

50/Hội nghị

Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, báo cáo khác

- Báo cáo thống kê định kỳ

30

- Báo cáo đột xuất hoặc theo yêu cầu

20

PHỤ LỤC IV

MẪUBÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CHÉO CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2007 CỦA CỤM TRƯỞNG

(Kèmtheo văn bản số ngày… tháng…năm 2007 của. . . . )

TÊN CƠ QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BC-

Hà Nội, ngày tháng năm 200

BÁOCÁO

Kếtquả kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ năm 2007

Cụmsố……..

Thực hiện văn bản số /VTLTNN-VP củaCục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn kiểm tra chéo công tác vănthư, lưu trữ năm 2007, Cụm số . . . . (gồm các cơ quan, đơn vị), do Bộ, ngành .. . làm cụm trưởng, đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Bộ,ngành. . . . . . ngày…. tháng….năm 2007; Bộ, ngành . . . . . . ngày…. tháng….năm2007, Bộ, ngành. . . . . ngày…. tháng….năm 2007. (Tên Bộ, ngành) Cụm trưởng Cụmsố . . . . báo cáo như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC THỰCHIỆN CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TRONG CỤM

1. Tổ chức thực hiện kiểm trachéo

2. Kết quả kiểm tra chéo

a) Ưu điểm

b) Tồn tại

c) Bài học kinh nghiệm

(Gửi kèm theo Báo cáo này Bảng điểmtổng hợp của Cụm và các báo cáo tự kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ từ tháng6/2005 đến tháng 6/2007 của các cơ quan trong cụm).

II. KIẾN NGHỊ

1. Với Bộ, ngành trong Cụm

2. Với Bộ Nội vụ

Nơi nhận:
- Cục VT&LTNN;
-
- Lưu:

CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu cơ quan, họ tên người ký)

PHỤ LỤC V

MẪU BẢNG ĐIỂM

Tổnghợp kết quả kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ năm 2007

Cụmsố . . . .

(Kèm theo Báo cáo số /BC- ngày . . . tháng . . . năm của . .. về kết quả kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ năm 2007, Cụm số . . . . )

Stt

Tên Bộ, ngành

Tổng điểm tự đánh giá

Tổng điểm sau khi kiểm tra

1

2

3

4

Nơi nhận:
- Cục VT&LTNN;
- Các Bộ, ngành thành viên;
- Lưu: VT, VP.

CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI KÝ

CỤM TRƯỞNG CỤM SỐ . . . .

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*Có tổ chức quản lý văn thư, lưu trữ và thực hiện cụ thể các nội dung nghiệp vụvăn thư, lưu trữ

* Tổchức các lớp đào tạo, bồi dưỡng hoặc Hội nghị tập huấn . . . do cơ quan, đơn vịchủ trì: 50d/lớp (hội nghị)