BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1870/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà.

Trả lời công văn số 3098/CT-TTHT ngày 10/8/2007 củaCục thuế tỉnh Khánh hoà hỏi về việc xác định cơ sở mới thành lập để được hưởngưu đãi miễn giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 9 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày5/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chứckhoa học và công nghệ công lập quy định: ''Các tổ chức khoa học và công nghệđược quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định này được hưởng các chính sáchưu đãi sau đây:

5. Được hưởng các quyền lợi và chính sách ưu đãi củatổ chức khoa học và công nghệ và các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sảnxuất mới thành lập”.

- Tại mục 1 phần VIII Thông tư số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 5/6/2006 hướng dẫn thi hành Nghị định số115/2005/NĐ-CP quy định: “Các tổ chức khoa học và công nghệ khi chuyển đổi sangloại hình tổ chức tự trang trải kinh phí hoạt động được quyền tự chủ, tự chịutrách nhiệm và được hưởng những ưu đãi về tài chính như doanh nghiệp mới thànhlập và ưu đãi khác theo quy định của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP đối với hoạt độngsản xuất kinh doanh đồng thời vẫn được hưởng những ưu đãi về tài chính đối vớihoạt động khoa học và công nghệ theo các quy định hiện hành”.

- Điều 33 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: “Dựán đầu tư đáp ứng một trong các điều kiện sau đây được hưởng ưu đãi về thuếTNDN:

1. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mụclĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo qui định của Luật Đầu tư.

2. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mụclĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo qui định của LuậtĐầu tư.

3 . Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điềukiện kinh tế - xã hội khó khăn do Chính phủ ban hành theo qui định của Luật Đầutư.

4. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điềukiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ ban hành theo qui định củaLuật Đầu tư”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, Phân viện thú ýmiền Trung là tổ chức khoa học công nghệ công lập thành lập theo Quyết định số213 NN-TC/QĐ ngày 23/7/1977 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; Ngày 27/6/2007 Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có Quyết định số 1847/QĐ-BNN-TCCBchuyển đổi sang loại hình tổ chức tự trang trải kinh phí theo quy định tại Nghịđịnh số 115/2005/NĐ-CP và nếu Phân viện thú y miền Trung đáp ứng một trong cácđiều kiện quy định tại Điều 33 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên thì Phânviện thú y miền Trung được hưởng ưu đãi như cơ sở kinh doanh mới thành lập từdự án đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫnđơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương