BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1872/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam
(Đ/c Khu Công nghiệp Phúc Điềm, Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)

Trả lời công văn số 2602- 1/2007/PPC-BIVNngày 26/02/2007 của Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam phản ánh vướngmắc khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ nội địa, nhập khẩu từ các doanhnghiệp chế xuất Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long thuộc Cục Hải quan TP.HàNội yêu cầu phải có Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu kèm theo tờ khai nhập khẩu thìmới mở tờ khai xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Điều 18 Nghịđịnh số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ qui định chi tiết một số điềucủa Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan,

Căn cứ qui định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTCngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sáthải quan,

Theo Quy trình thủ tục hải quan đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 927/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006 của Tổng cục Hải quan,

Khi làm thủ tục hải quan cho hànghóa mua bán, trao đổi giữa doanh nghiệp chế xuất với nội điạ, giữa doanh nghiệpchế xuất với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp không cần phải có Đơn đề nghịchuyển cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty được biết và liên hệ với Cục Hải quan có liên quan để đượchướng dẫn thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để biết và th/hiện);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan ; - Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu