BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1872 TMĐT
V/v đầu tư sang Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2002

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời đề nghị của Quý Bộ tại công văn số 19/BKH-ĐTNN ngày 03/5/2002 về việc góp ý dự án đầu tư ra nước ngoài của xí nghiệp chế biến Thuỷ sản Minh Phú; sau khi xem xét hồ sơ dự án và căn cứ theo Bảng xác nhận của Cục thuế tỉnh Cà Mau ngày 10/4/2002 đối với Xí nghiệp Chế biến Thuỷ sản Minh Phú Doanh thu xuất khẩu năm 2001 là 1.034.084.203.322 đồng (khoảng trên 70 triệu USD).

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Đồng ý về nguyên tắc để Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Minh Phú - Minh Phú Seatood Pte được xây dựng trung tâm giao dịch xuất nhập khẩu thuỷ hải sản đông lạnh Việt Nam tại Hoa Kỳ.

2- Tuy nhiên để đảm bảo tính khả thi của dự án, Bộ Thương mại lưu ý một số vấn đề sau đây:

2.1. Cần tiến hành kiểm toán hoạt động của công ty năm 2001 và quý I năm 2002. Mọi khoản nợ của khách hàng tại Việt Nam phải thanh toán hết.

2.2. Công ty phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.

2.3. Theo chủ đầu tư thì nhu cầu lao động ra nước ngoài là 2 (hai) người. Cần làm rõ khả năng của hai lao động này đối với việc quản lý vốn đầu tư 500.000 USD tại Hoa Kỳ trong suốt 25 năm.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Thương mại để Quý Bộ tham khảo trước khi xem xét cấp giấy phép đầu tư./.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu