THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1874/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án do WB tài trợ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 8509/BKH-KTĐN ngày 20 tháng 11 năm 2007), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án Hỗtrợ kỹ thuật "Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP)" vớitổng kinh phí tài trợ là 700.000 USD do Quỹ Phát triển chính sách và nguồn nhânlực (PHRD) của Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại, ủy thác qua Ngânhàng Thế giới (WB). Vốn đối ứng (50.000 USD) được bố trí trong dự toán ngânsách hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Luật Ngân sách Nhànước.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩmđịnh, phê duyệt văn kiện Dự án và chủ trì, triển khai thực hiện theo quy địnhhiện hành.

3. Ủy quyền cho Thống đốc Ngânhàng Nhà nước Việt Nam ký Thư Thỏa thuận với WB về khoản tài trợ trên cho Dựán./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: TH, KG, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGPhạm Gia Khiêm